Regulamin

§ 1.
Przedmiot regulacji

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej vivomed.pl, w tym warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne konieczne dla korzystania ze strony internetowej, a także zasady rejestracji wizyt, zawierania umów oraz postępowania reklamacyjnego.

§ 2.

Definicje

Cena – cena za Wizytę określona w Cenniku;

Cennik – cennik usług medycznych świadczonych przez VIVOMED określony w załączniku do Regulaminu organizacyjnego i umieszczony w Serwisie w zakładce „Cennik”;

E-recepta – recepta w formie elektronicznej wydawana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 200 1 r. Prawo farmaceutyczne wraz z przepisami wykonawczymi,

Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Pacjentom kontaktu z VIVOMED jako usługodawcą;

Pacjent – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez VIVOMED;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Regulamin organizacyjny – regulamin organizacyjny VIVOMED;

Serwis – strona internetowa vivomed.pl;

Specjalista – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów;

Świadczenie zdrowotne – działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia;

Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego zawarta pomiędzy VIVOMED a Pacjentem wskutek złożenia Zamówienia;

Usługi – usługi świadczone przez VIVOMED drogą elektroniczną obejmujące Teleporadę, Teleporadę Pilną, E-receptę oraz Formularz kontaktowy;

Teleporada – konsultacja medyczna, w tym również wystawienie E-recepty, udzielona przez Specjalistę za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w tym w szczególności połączenia telefonicznego, czatu online, połączenia video, komunikatora;

Teleporada Pilna – Teleporada udzielona w dniu złożenia Zamówienia, zgodnie z preferencją Pacjenta wskazaną przy składaniu Zamówienia;

Wizyta – ambulatoryjna usługa medyczna świadczona przez VIVOMED polegająca na udzieleniu Pacjentowi Świadczenia Zdrowotnego; Wizytę stanowi również Teleporada, w tym wystawienie E-recepty;

VIVOMED – usługodawca spółka pod firmą „VIVOMED Aleksander Targoński i Magdalena Włoch Targońska Spółka jawna” z siedzibą w Katowicach, KRS 0000917535, REGON 389730777, NIP 9542829969; adres zakładu leczniczego: 41-200 Sosnowiec, ul. Dęblińska 9;

Zamówienie – rejestracja Wizyty polegająca na rezerwacji ściśle określonego terminu Wizyty i zapłacie Ceny.

 

§ 3.
Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu przysługują VIVOMED, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą VIVOMED wyrażoną na piśmie.
 2. Do korzystania z Serwisu, w tym dokonywania rejestracji wizyt, niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet przy wykorzystaniu jednej ze standardowych przeglądarek internetowych, w tym w szczególności Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari lub Opera, posiadających możliwość zapisu plików cookies oraz zapewniających obsługę skryptu Java.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie ze Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu, nie stanowią oferty VIVOMED w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Pacjentów do składania ofert zawarcia Umowy. Zamówienie Wizyty przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem przez Pacjenta oferty zawarcia Umowy.

§ 4.

Usługi i Płatności

1. Za pośrednictwem Serwisu VIVOMED świadczy następujące Usługi:

 • Teleporada, w tym Teleporada Pilna oraz E-recepta;
 • Formularz kontaktowy.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 świadczone są odpłatnie. Dostępne formy płatności to:

 • szybki przelew elektroniczny,
 • przelew tradycyjny,
 • BLIK,
 • płatność kartą.

3. Płatności w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, którego właścicielem i operatorem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.

4. Ceny Wizyt wyrażone są w złotych polskich, w kwotach brutto.

5. VIVOMED może stosować rabaty, które są naliczane za pomocą kuponów rabatowych przyznawanych przez VIVOMED w trakcie akcji promocyjnych, o których VIVOMED informuje w swoich kanałach informacji, w tym za pośrednictwem Serwisu.

§ 5.

Teleporada i Teleporada Pilna

1. Zamówienie Teleporady, Teleporady Pilnej lub E-recepty następuje poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej vivomed.pl. Złożenie Zamówienia nie wymaga założenia konta Pacjenta w Serwisie.

2. W celu zamówienia Teleporady lub E-recepty za pośrednictwem Serwisu Pacjent:

 • 1) wybiera zakładkę „Umów konsultację” albo „E-recepta”, a następnie dokonuje wyboru Specjalisty oraz preferowanej formy konsultacji,
 • 2) dołącza, w razie konieczności wyniki badań lub inne dokumenty, które mogą być konieczne dla udzielenia Teleporady lub Teleporady Pilnej, albo wystawienia E-recepty wybierając przycisk „Wybierz plik” w formularzu rejestracji; dokumenty mogą być przesyłane w formatach: doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt, ipg, png;
 • 3) akceptuje formę konsultacji, wybór Specjalisty oraz przesłane dokumenty wybierając przycisk „Zamów” w formularzu rejestracji,
 • 4) uzupełnia dane osobowe w formularzu rejestracji, w tym:
  • a. imię i nazwisko;
  • b. PESEL;
  • c. numer telefonu;
  • d. adres e-mail;
 • 5) przekazuje, w razie konieczności, dodatkowe informacje w polu „Informacje dodatkowe”
 • 6) wybiera formę płatności i dokonuje zapłaty.

3. Pacjent ma obowiązek podać dane zgodne z prawdą i nie zatajając żadnych informacji istotnych z punktu widzenia udzielanego Świadczenia zdrowotnego.

4. W celu finalizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Pacjenta akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5. Wybór przycisku „Kupuję i płacę” w formularzu rejestracji jest równoznaczny z zawarciem Umowy. W przypadku nieopłacenia Wizyty w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, Rejestracja jest anulowana, a Umowa uważana jest za niezawartą.

6. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia wybrany Specjalista kontaktuje się z Pacjentem na wskazany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail w celu uzgodnienia terminu Teleporady. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Pacjenta, Specjalista może ustalić termin Teleporady według własnego uznania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia Zamówienia.

7. Teleporady udzielane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20. Teleporady Pilne udzielane są codziennie w godzinach 20-23.

8. W celu udzielenia Teleporady Specjalista w uzgodnionym lub ustalonym dniu i godzinie nawiązuje połączenie telefoniczne z Pacjentem na wskazany przez Pacjenta w trakcie rejestracji numer telefonu.

9. W przypadku Teleporady Pilnej, po złożeniu i opłaceniu Zamówienia wybrany Specjalista nawiązuje połączenie telefoniczne z Pacjentem na wskazany przez Pacjenta w trakcie rejestracji numer telefonu w tym samym dniu w godzinach od 20.00 do 23.00.

10. Pacjent nie może mieć ustawionej w swoim aparacie telefonicznym ustawionych jakichkolwiek blokad, lub zainstalowanego oprogramowania, które mogłyby uniemożliwić wykonanie połączenia przez Specjalistę, w tym połączenia z numeru zastrzeżonego.

11. Pacjent zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz okazać go na każdą prośbę Specjalisty.

12. Przewidywany czas trwania Teleporady lub Teleporady Pilnej nie przekracza 15 minut. Decyzję o zakończeniu Teleporady podejmuje Specjalista biorąc pod uwagę dobro Pacjenta oraz cel udzielonego Świadczenia zdrowotnego.

13. Specjalista może przerwać udzielanie Świadczenia zdrowotnego w każdym czasie, gdy Pacjent dopuści się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

14. W przypadku zamówienia E-recepty, po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, właściwy Specjalista w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia, na podstawie przedstawionych przez Pacjenta informacji oraz analizy przedstawionej przez Pacjenta dokumentacji medycznej podejmuje decyzję o wystawieniu E-recepty lub odmowie jej wystawienia.

15. Specjalista uprawniony jest do odmowy wystawienia E-recepty w każdym przypadku, gdy jej wystawienie pozostawałoby w sprzeczności z aktualną wiedzą medyczną lub w przypadku, gdy udzielone przez Pacjenta informacje, w tym dane zawarte w dokumentacji medycznej, są niewystarczające dla jej wystawienia.

16. W przypadku wystawienia E-recepty, Specjalista przekazuje Pacjentowi, na wskazany przez niego numer telefonu, kod recepty lub ujawnia receptę w Internetowym Koncie Pacjenta.

17. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 -15 powyżej są dokumentowane w dokumentacji medycznej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6.
Formularz kontaktowy

1. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie. Usługa polega na kontakcie z Pacjentem poprzez odpisanie wiadomości na podany przez Pacjenta adres e-mail lub oddzwonieniu do niego. Podane dane przetwarzane są wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane

2. Z formularza kontaktowego może skorzystać każdy użytkownik Serwisu po podaniu pól niezbędnych w formularzu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu kontaktu z użytkownikiem.

3. Skorzystanie z formularza Jest równoznaczne zaakceptowaniem warunków świadczenia usługi określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 7.
Reklamacje i zwrot należności

1. Pacjent może złożyć reklamację dotyczącą Wizyty wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt @ vivomed.pl.

2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko Pacjenta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Pacjent życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanie daty Wizyty, dokładny opis przyczyn reklamacji oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Pacjenta, a także preferowany przez Pacjenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3. VIVOMED rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Pacjent zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

4. W przypadku, gdy realizacja Usługi będzie niemożliwa z przyczyn zawinionych przez VIVOMED, VIVOMED poinformuje Pacjenta o powyższej okoliczności. W terminie 14 dni od powzięcia informacji o powyższej okoliczności Pacjent może, według swojego wyboru:

 • a. odstąpić od Umowy i żądać zwrotu zapłaconej przez Ceny, lub
 • b. uzgodnić z VIVOMED inny termin wykonania Usługi.

5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się, gdy brak możliwości wykonania Usługi wynika z z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, w szczególności, gdy Pacjent:

 • a. poda nieprawdziwe lub nierzetelne dane, w tym informacje dotyczące swojego stanu zdrowia;
 • b. złoży nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenie;
 • c. przedstawi nieprawdziwe lub nierzetelne dokumenty;
 • d. nie będzie odbierał połączeń od Specjalisty w związku z próbą realizacji Teleporady lub Teleporady Pilnej;
 • e. w inny sposób naruszy postanowienia Regulaminu.

6. Zwrot zapłaconej Ceny w przypadku określonym w ust. 4 lit. a nastąpi niezwłoocznie, według wyboru Pacjenta:

 • a. na wskazany przez niego rachunek bankowy, lub
 • b. w takiej samej formie, w jakiej dokonał zapłaty Ceny.

7. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, do Umów nie stosuje się przepisów dotyczących prawa odstąpienia konsumenta od umowy zawartej na odległość.

§ 8.
Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://vivomed.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W razie zaistnienia sporu Pacjent może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Pacjent uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

2. Pacjent może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

3. Pacjent będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, z tym, że do Umów nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

2. VIVOMED zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez VIVOMED, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej vivomed.pl informacji o zmianie Regulaminu.

3. Regulamin zawiera następujące załączniki:

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.