Regulamin

§ 1.
Przedmiot regulacji

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej vivomed.pl, w tym warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne konieczne dla korzystania ze strony internetowej, a także zasady rejestracji wizyt, zawierania umów oraz postępowania reklamacyjnego.

§ 2.

Definicje

Cena – cena za Wizytę określona w Cenniku;

Cennik – cennik usług medycznych świadczonych przez VIVOMED określony w załączniku do Regulaminu organizacyjnego i umieszczony w Serwisie w zakładce „Cennik”;

E-recepta – recepta w formie elektronicznej wydawana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 200 1 r. Prawo farmaceutyczne wraz z przepisami wykonawczymi,

Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Pacjentom kontaktu z VIVOMED jako usługodawcą;

Pacjent – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez VIVOMED;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Regulamin organizacyjny – regulamin organizacyjny VIVOMED;

Serwis – strona internetowa vivomed.pl;

Specjalista – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów;

Świadczenie zdrowotnedziałanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia;

Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego zawarta pomiędzy VIVOMED a Pacjentem wskutek złożenia Zamówienia;

Usługi – usługi świadczone przez VIVOMED drogą elektroniczną obejmujące Teleporadę, E-receptę oraz Formularz kontaktowy;

Teleporada – konsultacja medyczna, w tym również wystawienie E-recepty,  udzielona przez Specjalistę za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w tym w szczególności połączenia telefonicznego, czatu online, połączenia video, komunikatora;

Wizyta – ambulatoryjna usługa medyczna świadczona przez VIVOMED polegająca na udzieleniu Pacjentowi Świadczenia Zdrowotnego; Wizytę stanowi również Teleporada, w tym wystawienie E-recepty;

VIVOMED – usługodawca spółka pod firmą „VIVOMED Aleksander Targoński i Magdalena Włoch Targońska Spółka jawna” z siedzibą w Katowicach, KRS 0000917535, REGON 389730777, NIP 9542829969; adres zakładu leczniczego: 41-200 Sosnowiec, ul. Dęblińska 9;

Zamówienie – rejestracja Wizyty polegająca na rezerwacji ściśle określonego terminu Wizyty i zapłacie Ceny.

§ 3.
Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do domeny internetowej, strony  internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu  przysługują VIVOMED, a korzystanie z nich może  następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą VIVOMED wyrażoną na piśmie. 
 2. Do korzystania z Serwisu, w tym dokonywania rejestracji wizyt,  niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia  umożliwiającego korzystanie z sieci Internet przy wykorzystaniu  jednej ze standardowych przeglądarek internetowych, w tym w  szczególności Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,  Safari lub Opera, posiadających możliwość zapisu plików cookies  oraz zapewniających obsługę skryptu Java.  
 3. Zakazane  jest dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym  oraz korzystanie ze Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi  obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.  
 4. Informacje  zawarte na stronie internetowej Serwisu, nie stanowią oferty  VIVOMED w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie  zaproszenie Pacjentów do składania ofert zawarcia Umowy.  Zamówienie Wizyty przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem  przez Pacjenta oferty zawarcia Umowy.

§ 4.

Usługi i Płatności

 1. Za pośrednictwem Serwisu VIVOMED  świadczy następujące Usługi
  1. Teleporada oraz E-recepta;
  2. Formularz kontaktowy.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1  świadczone są odpłatnie. Dostępne formy płatności to:
  1. szybki przelew elektroniczny,
  2. przelew tradycyjny,
  3. BLIK,
  4. płatność kartą.
 3. Płatności w Serwisie realizowane są  za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, którego właścicielem i  operatorem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy  ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP  7792369887.
    
 4. Ceny Wizyt wyrażone są w złotych polskich, w kwotach brutto.
    
 5. VIVOMED  może stosować rabaty, które są naliczane za pomocą kuponów  rabatowych przyznawanych przez VIVOMED w trakcie akcji promocyjnych,  o których VIVOMED informuje w swoich kanałach informacji, w tym za  pośrednictwem Serwisu.

§ 5.

Teleporada i E-recepta

 1. Zamówienie Teleporady lub E-recepty  następuje poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony  internetowej vivomed.pl. Złożenie Zamówienia nie wymaga założenia  konta Pacjenta w Serwisie.  
    
 2. W celu  zamówienia Teleporady lub E-recepty za pośrednictwem Serwisu  Pacjent:
  1. wybiera zakładkę „Umów konsultację”  albo „E-recepta”, a następnie dokonuje wyboru Specjalisty oraz  wybiera „Teleporada”,
  2. dołącza w razie konieczności wyniki  badań lub inne dokumenty, które mogą być konieczne dla  udzielenia Teleporady, wybierając przycisk „Wybierz plik” w  formularzu rejestracji; dokumenty mogą być przesyłane w  formatach: doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt, ipg, png;
  3. akceptuje formę konsultacji, wybór  Specjalisty oraz przesłane dokumenty wybierając przycisk „Zamów”  w formularzu rejestracji,
  4. uzupełnia dane osobowe w formularzu  rejestracji, w tym:
   1. imię i nazwisko;
   2. PESEL;
   3. numer telefonu;
   4. adres e-mail;
  5. przekazuje, w razie konieczności,  dodatkowe informacje w polu „Informacje dodatkowe”
  6. wybiera formę płatności i dokonuje  zapłaty.
 3. Pacjent  ma obowiązek podać dane zgodne z prawdą i nie zatajając żadnych  informacji istotnych z punktu widzenia udzielanego Świadczenia  zdrowotnego.
 4. W celu  finalizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Pacjenta  akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, oraz  naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Złożenie  Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Wybór  przycisku „Kupuję i płacę” w formularzu rejestracji jest  równoznaczny z zawarciem Umowy. W przypadku nieopłacenia Wizyty w  terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, Rejestracja jest  anulowana, a Umowa uważana jest za niezawartą.
 6. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia  wybrany Specjalista kontaktuje się z Pacjentem na wskazany w  trakcie składania Zamówienia numer telefonu lub adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od  otrzymania zgłoszenia celem uzgodnienia godziny i dnia  przeprowadzenia Teleporady.
 7. Teleporady udzielane są codziennie w godzinach 19-23, a w sytuacjach szczególnych w godzinach innych niż podane, jeśli strony wcześniej tak uzgodnią.
 8. W celu udzielenia Teleporady Specjalista  w uzgodnionym dniu i godzinie nawiązuje połączenie telefoniczne z  Pacjentem na wskazany przez Pacjenta w trakcie rejestracji numer  telefonu. W razie bezskutecznej próby połączenia, jednokrotnie  próbę ponawia.
 9. Pacjent nie może mieć ustawionej w  swoim aparacie telefonicznym ustawionych jakichkolwiek blokad, lub  zainstalowanego oprogramowania, które mogłyby uniemożliwić  wykonanie połączenia przez Specjalistę, w tym połączenia z  numeru zastrzeżonego.
 10. Pacjent zobowiązany jest posiadać przy  sobie dokument tożsamości oraz okazać go na każdą prośbę  Specjalisty.
 11. Przewidywany czas trwania Teleporady nie  przekracza 15 minut. Decyzję o zakończeniu Teleporady podejmuje Specjalista biorąc pod uwagę dobro Pacjenta oraz cel udzielonego  Świadczenia zdrowotnego.
 12. Specjalista może przerwać udzielanie  Świadczenia zdrowotnego w każdym czasie, gdy Pacjent dopuści się  naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 13. W przypadku zamówienia E-recepty, po  złożeniu i opłaceniu Zamówienia, właściwy Specjalista w  terminie 48 godzin od złożenia Zamówienia, na podstawie  przedstawionych przez Pacjenta informacji oraz analizy  przedstawionej przez Pacjenta dokumentacji medycznej podejmuje  decyzję o wystawieniu E-recepty lub odmowie jej wystawienia.
 14. Specjalista uprawniony jest do odmowy  wystawienia E-recepty w każdym przypadku, gdy jej wystawienie  pozostawałoby w sprzeczności z aktualną wiedzą medyczną lub w  przypadku, gdy udzielone przez Pacjenta informacje, w tym dane  zawarte w dokumentacji medycznej, są niewystarczające dla jej  wystawienia.
 15. W przypadku wystawienia E-recepty  Specjalista przekazuje Pacjentowi, na wskazany przez niego numer  telefonu lub adres e-mail, kod recepty lub ujawnia receptę w  Internetowym Koncie Pacjenta.
 16.  Świadczenia zdrowotne, o których mowa  w ust. 1 -15 powyżej są dokumentowane w dokumentacji medycznej  prowadzonej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6.
Formularz kontaktowy

 1. Usługa Formularz kontaktowy świadczona  jest nieodpłatnie. Usługa polega na  kontakcie z Pacjentem poprzez odpisanie wiadomości na podany przez  Pacjenta adres e-mail lub oddzwonieniu do niego. Podane dane  przetwarzane są wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały  przekazane
    
 2. Z formularza kontaktowego może  skorzystać każdy użytkownik Serwisu po podaniu pól niezbędnych  w formularzu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w tym formularzu w celu kontaktu z użytkownikiem.
 3. Skorzystanie z formularza Jest  równoznaczne zaakceptowaniem warunków świadczenia usługi  określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 7.
Reklamacje i zwrot należności

 1. Pacjent  może złożyć reklamację dotyczącą Wizyty wysyłając wiadomość  e-mail na adres: kontakt@vivomed.pl.
    
 2. Zgłoszenie  reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko  Pacjenta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej  (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na  reklamację, jeśli Pacjent życzy sobie otrzymać odpowiedź na  reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanie daty  Wizyty, dokładny opis przyczyn reklamacji oraz datę jej  stwierdzenia, żądanie Pacjenta, a także preferowany przez  Pacjenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.  
    
 3. VIVOMED  rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie  później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia  reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Pacjent zostanie  poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
    
 4. W  przypadku, gdy realizacja Usługi będzie niemożliwa z przyczyn  zawinionych przez VIVOMED, VIVOMED poinformuje Pacjenta o powyższej  okoliczności. W terminie 14 dni od powzięcia informacji o  powyższej okoliczności Pacjent może, według swojego wyboru:
  1. odstąpić od Umowy i żądać zwrotu zapłaconej przez Ceny, lub
  2. uzgodnić z   VIVOMED inny termin wykonania Usługi.
 5. Postanowień  ust. 4 nie stosuje się, gdy brak możliwości wykonania Usługi  wynika z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, w szczególności,  gdy Pacjent:
  1. poda   nieprawdziwe lub nierzetelne dane, w tym informacje dotyczące   swojego stanu zdrowia;
  2. złoży nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenie;
  3. stawi nieprawdziwe lub nierzetelne dokumenty;
  4. nie będzie odbierał połączeń od Specjalisty w związku z próbą   realizacji Teleporady;
  5. w inny sposób naruszy postanowienia Regulaminu.
 6. Zwrot zapłaconej Ceny, pomniejszonej o koszty manipulacyjne operatora płatności, w przypadku określonym w ust. 4 lit. a nastąpi niezwłocznie:
  1. na  wskazany przez Pacjenta rachunek bankowy, lub
  2. w  takiej samej formie, w jakiej dokonał zapłaty Ceny.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, do Umów nie stosuje się przepisów dotyczących prawa odstąpienia konsumenta od umowy zawartej na odległość.

§ 8.
Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://vivomed.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Pacjent może skorzystać z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W  szczególności Pacjent uprawniony jest do zwrócenia się do  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o  wszczęcie postępowania mediacyjnego lub do zwrócenia się do  stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy  wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
    
 2. Pacjent  może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u  powiatowych rzeczników konsumentów.  
    
 3. Pacjent  będący Konsumentem może skorzystać również z platformy  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i  przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR)  dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR  umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i  przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów.  Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której  możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich  językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Szczegółowe  informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy  przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie  internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod  adresem:  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, z tym, że do Umów nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

2. VIVOMED zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez VIVOMED, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej vivomed.pl informacji o zmianie Regulaminu.

3. Regulamin zawiera następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności;

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.